Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Staroveký Rím

Dejepis, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
neobmedzený čas

1. Kedy bol založený Rím? [1 bod]
2. Ktoré z týchto kmeňov NIE sú pôvodnými obyvateľmi Itálie? [1 bod]
3. Čo symbolizuje socha etruského pôvodu "Kapitolská vlčica"? [1 bod]
4. Rímska republika a zbavenie sa etruskej nadvlády: [1 bod]
5. Ktoré z týchto tvrdení NEplatí pre reformu Servia Tullia? [1 bod]
6. Kvestori: [1 bod]
7. Plebejci: [1 bod]
8. Púnske vojny: [1 bod]
9. Úrad "tribúna ľudu": [1 bod]
10. Spartakovo povstanie: [1 bod]
11. Do prvého triumvirátu nepatril: [1 bod]
12. Do druhého triumvirátu nepatril: [1 bod]
13. Bratia Tiberius a Gaius Gracchovci: [1 bod]
14. Gaius Marius: [1 bod]
15. Čo sú "marcové ídy"? [1 bod]
16. Ktoré z týchto tvrdení NEplatí pre občiansku vojnu medzi populármi a optimátmi? [1 bod]
17. Prvým rímskym cisárom sa v roku 27 pnl stal: [1 bod]
18. Titul Augustus: [1 bod]
19. Ktorý z týchto cisárov údajne podpálil Rím? [1 bod]
20. Aké bolo postavenie kresťanov v období starovekého Ríma? [1 bod]
21. Ktorý z týchto cisárov patril k tzv."adoptovaným cisárom"? [1 bod]
22. Čo je "principát"? [1 bod]
23. Dominát: [1 bod]
24. Kto rozdelil v roku 395 Rímsku ríšu na východnú a západnú? [1 bod]
25. Kto a kedy podpísal Milánsky edikt? [1 bod]
26. Kde sa nakoniec usídlili Vizigóti po Veľkom sťahovaní národov? [1 bod]
27. Kto defintívne zosadil cisára Západorímskej ríše? [1 bod]
28. Okolo ktorého roku začali osídľovať strednú Itáliu Latinovia? [1 bod]
29. Ktorý kmeň založil mesto Rím? [1 bod]
30. Kto bol prvým kráľom v Ríme? [1 bod]
31. Ktorý kráľ rozdelil obyvateľstvo do piatich skupín podľa veľkosti majetku? [1 bod]
32. Čo sa stalo s posledným rímskym kráľom podľa tradície? [1 bod]
33. Čomu sa spočiatku venovali Rimania? [1 bod]
34. Ako sa volali prepustení otroci na slobodu? [1 bod]
35. Ako dlho mohol v Ríme diktátor zastávať svoju funkciu? [1 bod]
36. Víťazstvom nad ktorým mestom dokončili Rimania podmaňovanie celej Itálie? [1 bod]
37. Ako bojovali najbohatší obyvatelia v Rímskom vojsku? [1 bod]
38. Na aké útvary bolo rozdelené rímske vojsko? [1 bod]
39. Aký národ založil Kartágo? [1 bod]
40. O čo súperili Rimania a Kartáginci? [1 bod]
41. Ako dlho trvali púnske vojny? [1 bod]
42. Ako sa volal kartáginský vojvodca ktorý prenikol z Hispánie cez Alpy do Itálie? [1 bod]
43. Kde sa zhromažďovali bezzemkovia? [1 bod]
44. Ako sa správali politici k bezzemkom? [1 bod]
45. Kto využil nespokojnosť bezzemkov? [1 bod]
46. Kto spravoval časti Rímskej ríše? [1 bod]
47. Na akú armádu sa zmenila rímska armáda? [1 bod]
48. Ktorý politik sa nechal prehlásiť za doživotného diktátora? [1 bod]
49. V ktorom roku vybuchla sopka Vezuv? [1 bod]
50. V ktorom roku Octavia Augusta vyhlásili za prvého občana Ríma? [1 bod]
51. Komu sa zodpovedal Octavius Augustus? [1 bod]
52. V ktorých rokoch bolo obdobie neskorého cisárstva? [1 bod]
53. Ktorý cisár zmenil hlavné mesto svojej ríše? [1 bod]
54. Ako sa nechal oslovovať cisár Dioklecián? [1 bod]
55. V ktorom storočí útočili na rímsku hranicu rôzne barbarské kmene? [1 bod]
56. Ktorý cisár rozdelil rímsku ríšu na Východorímsku ríšu a Západorímsku? [1 bod]
57. V ktorom roku zanikla Západorímska ríša? [1 bod]
58. Kedy boli spísané evanjeliá o živote Ježiša Krista? [1 bod]
59. Ktorý cisár uznal kresťanstvo za jediné náboženstvo? [1 bod]
60. Ako sa volal prvý rímsky biskup? [1 bod]
61. Kto preložil Iliadu a Odyseu do Latinčiny? [1 bod]
62. Ako sa volal jeden z najvýznamnejších rímskych dejepiscov? [1 bod]
63. Od koho Rimania prevzali maliarstvo? [1 bod]
64. Aký názov má polostrov ležiaci na západ od Grécka v Stredozemnom mori? [1 bod]
65. Na aké skupiny sa delili občania Ríma? [1 bod]
66. Vládou ktorého rímskeho cisára sa začalo obdobie ,,neskorého cisárstva“? [1 bod]
67. Ako sa volal veliteľ, ktorý sa postavil na čelo vzbúrených gladiátorov v roku 73 pred Kr.? [1 bod]
68. Kto bol najväčším súperom Gaia Octavia? [1 bod]
69. Z čoho obvinil Nero kresťanov? [1 bod]
70. Ako sa volali väčšie skupiny kresťanov, ktoré vznikali v rímskych mestách? [1 bod]
71. Ktorý cisár zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami v ríši? [1 bod]
72. Od ktorého storočia pred Kr. sa začali do Itálie sťahovať italické kmene? [1 bod]
73. Kto mal moc v etruských mestských štátoch? [1 bod]
74. S kým sa spojili Etruskovia v boji proti Grécku o ostrov Sardíniu? [1 bod]
75. Kde ťažili Etruskovia železnú rudu? [1 bod]
76. Kto bol zastúpený v rímskom senáte? [1 bod]
77. Ktorý rímsky kráľ rozdelil obyvateľov Ríma podľa majetku do piatich majetkových tried? [1 bod]
78. Kto bol posledným rímskym kráľom? [1 bod]
79. V ktorom roku pred Kr. sa Rimania zbavili etruskej nadvlády? [1 bod]
80. Čo znamená latinské pomenovanie res publica, s ktorého pochádza termín republika? [1 bod]
81. Kto stal na čele rímskej republiky? [1 bod]
82. Ako sa nazývali úradníci, ktorí sa starali o bezpečnosť v Ríme? [1 bod]
83. Ako sa nazývali úradníci, ktorí sa starali o finančné záležitosti Ríma? [1 bod]
84. V ktorých rokoch ovládli Rimania definitívne etruské územie? [1 bod]
85. Ako sa volal kráľ, ktorý vládol v Západnej časti Grécka v Epire a prišiel na pomoc gréckej osade v Tarente? [1 bod]
86. V ktorom roku pred Kr. si plebejci vymohli zriadenie vlastného úradu ľudových tribúnov? [1 bod]
87. Ako sa nazývali zákony, ktoré spísala desaťčlenná komisia v Ríme v rokoch 451 – 449 pred Kr.? [1 bod]
88. V ktorom roku dostali plebejci miesto v úrade konzulov? [1 bod]
89. V ktorom storočí bolo založené Kartágo? [1 bod]
90. Čo bolo príčinou prvej púnskej vojny? [1 bod]
91. Od kedy do kedy trvala prvá púnska vojna? [1 bod]
92. Čo bolo hranicou vplyvu Ríma a Kartága v Hispánii? [1 bod]
93. Čo bolo príčinou druhej púnskej vojny? [1 bod]
94. Kde utrpeli Rimania najvážnejšiu porážku v druhej púnskej vojne? [1 bod]
95. Ktorý rímsky generál viedol rímske vojsko do Hispánie proti Hanibalovi? [1 bod]
96. V ktorom roku sa objavil Kanibal pred bránami Ríma? [1 bod]
97. Aké mierové podmienky určili Rimania Kartágu? [1 bod]
98. Ako zomrel Hanibal? [1 bod]
99. Od kedy do kedy trvala tretia púnska vojna? [1 bod]
100. V ktorom roku porazili Rimania vojsko gréckych mestských štátov? [1 bod]
101. V ktorom roku bol Tiberius Sempronius Gracchus tribúnom ľudu? [1 bod]
102. V ktorých rokoch sa vzbúrili otroci na Sicílii? [1 bod]
103. V ktorom roku vypuklo najväčšie povstanie otrokov v Itálii? [1 bod]
104. V ktorom meste bolo najväčšie povstanie otrokov v Itálii? [1 bod]
105. Ako zomrel Spartakus? [1 bod]
106. Ktorý rímsky veliteľ vytvoril žoldniersku armádu? [1 bod]
107. Čo požadovala rímska skupina, ktorá vznikla v 2. storočí pred Kr. a nazývala sa populári? [1 bod]
108. Kto viedol populárov v občianskej vojne? [1 bod]
109. Ktorí rímski politici tvorili prvý triumvirát? [1 bod]
110. Od kedy do kedy žil Gaius Julius Caesar? [1 bod]
111. Od kedy do kedy žil Gnaeus Pompeius? [1 bod]
112. Pri ktorom meste v Grécku porazil Caesar Pompeiovo vojsko? [1 bod]
113. Koho dosadil Julius Cézar na trón do Egypta? [1 bod]
114. Kedy dobodali Júlia Cézara na smrť? [1 bod]
115. Ktorí rímsky politici vytvorili druhý triumvirát? [1 bod]
116. V ktorom roku pred Kr. bol vytvorený druhý triumvirát? [1 bod]
117. Kto bol prvým rímskym cisárom? [1 bod]
118. Ako sa volala rímska stráž, ktorá chránila cisárov život? [1 bod]
119. Kto napísal Dejiny Ríma od založenia mesta? [1 bod]
120. Kto napísal epos Aeneas? [1 bod]
121. Kto sa stal cisárom po Caligulovi? [1 bod]
122. Od kedy do kedy vládol Flavius Vespasianus? [1 bod]
123. Od kedy do kedy vládol Domititanus? [1 bod]
124. V ktorom roku rímsky senát zvolil za cisára M. Cocceia Nervu? [1 bod]
125. Za vlády ktorého cisára dosiahla rímska ríša najväčší rozmach? [1 bod]
126. V ktorých rokoch vládol Hadrián? [1 bod]
127. Kto vládol po Hadriánovi? [1 bod]
128. Od kedy do kedy vládol Marcus Aurelius Antonius? [1 bod]
129. V ktorom roku bol zavraždený Alexander Severus? [1 bod]
130. Čo znamená principát? [1 bod]
131. V ktorom roku vyhlásili za cisára Diokleciána? [1 bod]
132. Kto začal vládnuť po Diokleciánovi? [1 bod]
133. Ako sa volal zákon, podľa ktorého sa kresťanstvo stalo povoleným náboženstvom v Rímskej ríši? [1 bod]
134. V ktorom roku cisár Theodosius rozdelil Rímsku ríšu na dve časti? [1 bod]
135. Kto vládol vo východnej časti Rímskej ríše po Theodosiovom rozdelení? [1 bod]
136. Na prelome ktorých storočí bol vytvorený hunský kmeňový zväz? [1 bod]
137. Medzi ktorými storočiami prebiehalo veľké sťahovanie národov? [1 bod]
138. Kde Góti porazili rímske vojsko v roku 378? [1 bod]
139. V ktorom roku prenikli Vandali cez Sicíliu do Ríma a dva týždne ho plienili? [1 bod]
140. Koho dosadil na trón v roku 476 rímsky patricius Orestes? [1 bod]
141. Ktorý rok sa pokladá za definitívny koniec Západorímskej ríše? [1 bod]
142. Kde zvolal v roku 325 cisár Konštantín cirkevný koncil? [1 bod]
143. Ako sa volali kmene, ktoré prenikli na územie Apeninského polostrova? [1 bod]
144. V čom vynikali Etruskovia? [1 bod]
145. Aké politické zriadenie bolo za vlády Etruskov v Ríme? [1 bod]
146. Ako sa volal aténsky úradník, ktorý urobil podobné zmeny a opatrenia v politickom zriadení ako rímsky kráľ Servius Tullius (rozdelil obyvateľstvo podľa veľkosti majetku)? [1 bod]
147. Čo pôvodne znamenal pojem RES PUBLICA? [1 bod]
148. Kto boli PATRICIJOVIA? [1 bod]
149. Čo znamenalo slovo PLEBEJCI? [1 bod]
150. V čom spočívali hlavné rozdiely medzi republikou a kráľovstvom? [1 bod]
151. Kto stál na čele rímskej republiky? [1 bod]
152. Kde sa usadili Etruskovia,keď začali obývať Itáliu? [1 bod]
153. Ako fungoval úrad ľudových tribúnov? [1 bod]
154. Kto vládol v západnej časti Rímskej ríše po Theodosiovom rozdelení? [1 bod]
155. Za akých okolností sa k moci dostal na istý čas diktátor? [1 bod]
156. Aké postavenie mali patricijovia v rímskej republike? [1 bod]
157. Aké postavenie mali plebejci v rímskej republike? [1 bod]
158. Čie záujmy obhajoval tribún ľudu? [1 bod]
159. Akým spôsobom si Rimania podmaňovali územie Apeninského polostrova? [1 bod]
160. Prečo s niektorými kmeňmi uzatvárali dohody? [1 bod]
161. Kto bol silným protivníkom Ríma na juhu Apeninského polostrova? [1 bod]
162. Prečo sa víťazstvu, ktoré sa rovná porážke, hovorí Pyrrhovo víťazstvo? [1 bod]
163. Vysvetli príslovie: "Všetky cesty vedú do Ríma". [1 bod]
164. Prečo sa potomkovia Feničanov Kartáginci dostali do kontaktu s Rimanmi? [1 bod]
165. Prečo vznikali veľkostatky? [1 bod]
166. Aké následky mali dlhotrvajúce púnske vojny pre obyvateľov rímskeho štátu? [1 bod]
167. Prečo armáda získala veľký vplyv v štáte? [1 bod]
168. Kto boli žoldnieri? [1 bod]
169. Čo je to TÓGA? [1 bod]
170. Prečo aj otroci znamenali nebezpečenstvo pre rímsku republiku? [1 bod]
171. O čo sa usiloval Augustus na začiatku svojej vlády? [1 bod]
172. Ako sa volá nová forma vlády, ktorú zaviedol Augustus? [1 bod]
173. Aké opatrenia urobil Dioklecián, aby sa ríša dala lepšie riadiť a kontrolovať? [1 bod]
174. Ako sa volalo nové hlavné mesto, ktoré dal vybudovať cisár Konštantín Veľký? [1 bod]
175. Kto neustále ohrozoval hranice Rímskej ríše? [1 bod]
176. Prečo sa Rímska ríša rozdelila na dve časti? [1 bod]
177. Kedy zanikla Západorímska ríša? [1 bod]
178. Kedy a kde sa začalo šíriť nové náboženstvo? [1 bod]
179. Kto bol zakladateľom nového náboženstva? [1 bod]
180. Kto šíril kresťanské učenie po Kristovej smrti? [1 bod]
181. Čím sa odlišovali kresťania od ostatných ľudí? [1 bod]
182. Ako sa správali Rimania ku kresťanom? [1 bod]
183. V čom spočíva význam Milánskeho ediktu, ktorý vydal cisár Konštantín? [1 bod]
184. Čo je to RELIÉF? [1 bod]
185. Ktorá kultúra sa stala najväčším vzorom pre Rimanov? [1 bod]
186. Čo museli žiaci povinne čítať v rímskej škole? [1 bod]
187. Podľa ktorého vzoru vytvoril básnik Vergílius svoj epos Aeneis, ktorý absolvoval až 9000 veršov? [1 bod]
188. Ktoré vedy sa rozvíjali v starovekom Ríme? [1 bod]
189. Aké nové druhy stavieb vytvorili Rimania? [1 bod]
190. V čom spočíva význam rímskej kultúry a umenia? [1 bod]
191. Ktoré kmene osídľovali Itáliu? [1 bod]
192. Ktoré kmene osídľovali Itáliu? [1 bod]
193. Kedy bol založený Rím? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk