Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Nový test 31.03.2012

Chémia, 4. SŠ, Oktáva (18 - 19 rokov)
neobmedzený čas

1. Uhlíkové reťazce v organickej chémii nemôžu byť: [1 bod]
2. Iným názvom pre alifatický reťazec je: [1 bod]
3. Izotop vodíka ₁³H inak voláme : [1 bod]
4. Izotop vodíka ₁²H inak voláme : [1 bod]
5. Izotop vodíka ₁¹H inak voláme : [1 bod]
6. Izotopy jedného prvku sa navzájom líšia : [1 bod]
7. Kto objavil rádium a polónium (Ra a Po)? [1 bod]
8. Ako voláme priestor ohraničený hraničnou plochou, v ktorom sa elektrón vyskytuje s najvyššou pravdepodobnosťou? [1 bod]
9. Nevyhnutným predpokladom pre vznik molekuly je : [1 bod]
10. Sily, ktoré pútajú zlúčené atómy v molekulách, sa nazývajú: [1 bod]
11. 1s,2s,2p,3s,3p....... Aký bude nasledujúci orbitál, ktorý elelektrón obsadí? [1 bod]
12. Ktorá z týchto rovníc platí, ak: A = nukleónové číslo, Z = protónové číslo, N = neutrónové číslo? [1 bod]
13. Ako spoločne nazývame protóny a neutróny? [1 bod]
14. Urči typ vzorca : S₂O₆ [1 bod]
15. Ktoré z týchto tvrdení je nesprávne? [1 bod]
16. V ktorej z týchto zlúčenín má vodík oxidačné číslo -I ? [1 bod]
17. Správne pomenuj dané oxidy : N₂O₅, Al₂O₃, Cl₂O₇, CaO [1 bod]
18. Aké sú správne oxidačné čísla v zlúčenine : H₃PO₄ [1 bod]
19. Pomenuj : HClO, H₄P₂O₇,H₃IO₅ [1 bod]
20. Aké oxidačné číslo má síra v sulfidoch? [1 bod]
21. Správny vzorec hydrogénfosforečnanu sodného je : [1 bod]
22. Pomenuj : H₂S, KOH, PBr₃ [1 bod]
23. Hydrogensíran sodný má vo vzorci čísla: [1 bod]
24. Uhličitan hlinitý má vo vzorci čísla: [1 bod]
25. Hydrogenuhličitan manganistý má vo vzorci čísla: [1 bod]
26. Kyselina síričitá má vo vzorci čísla: [1 bod]
27. Hydrogensiričitan amónny má vo vzorci čísla: [1 bod]
28. Aká je hodnota Avoogadrovej konštanty? [1 bod]
29. Aká je hodnota plynovej konštanty? [1 bod]
30. I.A prvky sú: [1 bod]
31. II.A prvky sú: [1 bod]
32. VI.A prvky sú: [1 bod]
33. VII.A prvky sú: [1 bod]
34. VIII.A prvky sú: [1 bod]
35. ______ vzorec nám vyjadruje základné zloženie zlúčenín z prvkov. [1 bod]
36. Kryštalizácia je: [1 bod]
37. Sublimácia je: [1 bod]
38. Sedimentácia je: [1 bod]
39. Extrakcia je: [1 bod]
40. Destilácia je: [1 bod]
41. Filtrácia je: [1 bod]
42. Dym je: [1 bod]
43. Ktorá z týchto podmienok musí byť splnená, aby z plynnej látky vznikla plazma? [1 bod]
44. Látky delíme podľa pôvodu na : [1 bod]
45. Ktorá z týchto látok nepatrí medzi chemické individuá? [1 bod]
46. Aká je relatívna molekulová hmotnosť jednej molekuly kyseliny sírovej, ak : Ar (S) = 32, Ar (H) = 1, Ar (O) = 15,9 [1 bod]
47. Ak sústava nemá vo všetkých miestach rovnaké vlastnosti, hovoríme o : [1 bod]
48. Na výrobu mydiel sa používa/jú: [1 bod]
49. Pálené vápno je: [1 bod]
50. Hydroxid vápenatý je: [1 bod]
51. Sadra je: [1 bod]
52. Fe (železo): [1 bod]
53. Významnými rudami železa sú: [1 bod]
54. Železo: [1 bod]
55. Korózia železa sa neodstraňuje: [1 bod]
56. Bronz je zliatina: [1 bod]
57. Mosadz je zliatina: [1 bod]
58. Zlato: [1 bod]
59. Prvky I.B skupiny sú: [1 bod]
60. Do I.B skupiny nepatrí: [1 bod]
61. Striebro na vzduchu černie. Pri tejto reakcii sa pokrýva súvislou vrstvou: [1 bod]
62. V perióde zľava doprava: [1 bod]
63. Medzi typické nekovy nepatrí: [1 bod]
64. Periodický zákon vyslovil: [1 bod]
65. Kov, ktorý je pri normálnych podmienkach v tekutom stave, sa nazýva: [1 bod]
66. Amalgámy sú: [1 bod]
67. Určte, kde sú vzorce všetkých zlúčenín uvedené správne: fluorid lítny, hydroxid draselný, dusičnan draselný, síran sodný: [1 bod]
68. Uhlík je: [1 bod]
69. Organické zlúčeniny sú zväčša: [1 bod]
70. Najjednoduchším uhľovodíkom je: [1 bod]
71. Uhľovodíky s dvojitou väzbou majú koncovku: [1 bod]
72. Medzi dvoma uhlíkmi nemôže byť väzba: [1 bod]
73. Čo znamená slovné spojenie "derivát uhľovodíka"? [1 bod]
74. Pravdepodobný opis všetkých premien, ktoré vznikajú počas premeny východiskových látok na produkty sa volá: [1 bod]
75. Reakcia: jódmetán + hydroxylový anión ---> metanol + jodidový anión sa nazýva: [1 bod]
76. Reakcia: 2-pentanol ---> 2-pentén + voda sa nazýva: [1 bod]
77. Aromatické uhľovodíky sa ináč nazývajú: [1 bod]
78. Jednotlivé skupiny homologických zlúčenín vytvárajú rady, ktorých nasledujúci člen sa líši od predošlého prírastkom istej skupiny. Takéto rady nazývame: [1 bod]
79. Dehydrogenácia patrí medzi: [1 bod]
80. Koľko izomérov bude tvoriť pentán? [1 bod]
81. Koľko izomérov bude tvoriť hexán? [1 bod]
82. Ako sa ináč nazýva metylbenzén? [1 bod]
83. Ako sa ináč nazýva vinylbenzén? [1 bod]
84. Ako sa nazýva uhľovodík s dvoma kondenzovanými jadrami? [1 bod]
85. Ako sa nazýva uhľovodík s troma kondenzovanými jadrami? [1 bod]
86. Koľko benzénových jadier má 2,4-cyklohexadién? [1 bod]
87. Adíciou vodíka na benzén vzniká: [1 bod]
88. Ktorá možnosť nie je možnosťou rozdelenia vzorcov? [1 bod]
89. Čo je hlavnou zložkou zemného plynu? [1 bod]
90. Aký je iný názov pre chlórmetán? [1 bod]
91. Aký je iný názov pre trichlórmetán? [1 bod]
92. Aký je iný názov pre trijódmetán? [1 bod]
93. Aký je iný názov pre 2-chlóretén? [1 bod]
94. Aký je iný názov pre 2-chlór-1,3-butadién? [1 bod]
95. Aký je iný názov pre 1,3-butadién? [1 bod]
96. Aký je iný názov pre diflórdichlórmetán? [1 bod]
97. Aký je iný názov pre trichlóretylén? [1 bod]
98. Aký je iný názov pre tetraflóretén? [1 bod]
99. Primárnym amínom je: [1 bod]
100. Sekundárnym amínom je: [1 bod]
101. Terciárnym amínom je: [1 bod]
102. Primárnym alkoholom je: [1 bod]
103. Jednosýtnym alkoholom je: [1 bod]
104. Trojsýtnym alkoholom je: [1 bod]
105. Z toluénu oxidáciou vzniká: [1 bod]
106. Ropa je: [1 bod]
107. Zemný plyn je: [1 bod]
108. ______ obsahuje hlavne metán i iné látky, používa sa v domácnostiach. [1 bod]
109. ______ je nevyhnutný pri výrobe železa [1 bod]
110. Glycerol: [1 bod]
111. Formaldehyd: [1 bod]
112. Acetón: [1 bod]
113. Benzén: [1 bod]
114. ______ je veľmi jedovatý, preto sa v domácnostiach nahrádza zemným plynom. [1 bod]
115. Chemická reakcia, pri ktorej dochádza k premene jednej zlúčeniny na inú tým, že sa preskupia atómy v molekule bez toho, aby došlo k zmene sumárneho vzorca, sa nazýva: [1 bod]
116. Reakcia, pri ktorej dochádza k nahradeniu jedného alebo viacerých atómov, sa nazýva: [1 bod]
117. Reakcia, pri ktorej sa vytvorí násobná väzba a dochádza k následnému odštiepeniu rôznych atómov, sa nazýva: [1 bod]
118. Reakcia, pri ktorej dochádza k zániku násobnej väzby a následnému pripojeniu iných atómov, sa nazýva: [1 bod]
119. Ak povieme, že uhľovodík je "nasýtený", znamená to, že: [1 bod]
120. "O" v organickej chémii je: [1 bod]
121. Retinol je vitamín: [1 bod]
122. Kalciferol je vitamín: [1 bod]
123. Tokoferol je vitamín: [1 bod]
124. Fylochinón je vitamín: [1 bod]
125. Tiamín je vitamín: [1 bod]
126. Riboflavín je vitamín: [1 bod]
127. Niacín je vitamín: [1 bod]
128. Pyridoxín je vitamín: [1 bod]
129. Biotín je vitamín: [1 bod]
130. Kyselina askorbová je vitamín: [1 bod]
131. Hydrolázy katalyzujú: [1 bod]
132. Oxidoreduktázy: [1 bod]
133. Skratka polyetylénu je: [1 bod]
134. Skratka polypropylénu je: [1 bod]
135. Skratka polyvinylchloridu je: [1 bod]
136. Skratka polytetrafluóretylénu je: [1 bod]
137. Skratka polystyrénu je: [1 bod]
138. Skratka polyvinylacetátu je: [1 bod]
139. Skratka polymetylmetakrylátu je: [1 bod]
140. Obchodný názov polytetrafluóretylénu? [1 bod]
141. Na čo sa používa polyetylén? [1 bod]
142. Na čo sa používa polytetrafluóretylén? [1 bod]
143. Na čo sa používa polystyrén? [1 bod]
144. Koľko jednotiek majú oligoméry ? [1 bod]
145. Ktoré z uvedených látok majú hydrofóbne vlastnosti ? [1 bod]
146. Ktorá z uvedených kyselín je zastúpená v tukoch ? [1 bod]
147. Ktorý alkohol nájdeme v tukoch ? [1 bod]
148. Ako nazývame sodné alebo draselné soli vyšších karboxylových kyselín ? [1 bod]
149. Označte alkaloid ? [1 bod]
150. Čo patrí medzi polysacharidy , ktoré slúžia ako zásobná látka u živočíchov ? [1 bod]
151. Ktorý monosacharid je najsladší ? [1 bod]
152. Čo určuje primárnu štruktúru bielkovín ? [1 bod]
153. Čo patrí medzi hemoproteíny ? [1 bod]
154. Čo patrí medzi polysacharidy , ktoré slúžia ako zásobná látka u rastlín ? [1 bod]
155. D-ribóza: [1 bod]
156. 2-D-deoxyribóza: [1 bod]
157. D-glukóza: [1 bod]
158. D-fruktóza: [1 bod]
159. Sacharóza: [1 bod]
160. Laktóza: [1 bod]
161. Maltóza: [1 bod]
162. ______ znamená postupnosť aminokyselín v polypeptidovom reťazci, ako predurčuje schéma: Ala - Gly - Tyr - Ala - Leu. [1 bod]
163. Hemoglobín: [1 bod]
164. Gama-globulín: [1 bod]
165. Albumín: [1 bod]
166. Keratín: [1 bod]
167. Kolagén: [1 bod]
168. Celulóza: [1 bod]
169. Škrob: [1 bod]
170. Medzi prvky d- nepatrí: [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk