Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyše 20.000 testovacích otázok z 11 predmetov

V tejto časti si môžete prezerať testovacie otázky. Kliknutím na niektorý z predmetov v Zozname tém zobrazíte okruhy v danom predmete, prípadne môžete vyhľadávať v otázkach pomcoou formulára Vyhľadávanie otázok. Tie môžete filtrovať podľa ročníka alebo predmetu a okruhu.

Zoznam tém (počet otázok)
Téma Počet otázok
Algebrické výrazy 38
Analytická geometria 53
Celé čísla, Operácie s celými číslami 199
Deliteľnosť prirodzených čísel 184
Desatinné čísla 1241
Diferenciálny počet 49
Funkcie 53
Geometria 53
Goniometria ostrého uhla 14
Integrálny počet 35
Kombinatorika 454
Kombinatorika 142
Komplexné čísla 17
Kruh a kružnica 59
Lineárne rovnice 28
Logika 43
Mocniny a odmocniny 35
Násobenie, delenie 22
Numerácia 4
Objem a povrch hranola 25
Objem a povrch kocky a kvádra 220
Objem a povrch telies 93
Obsah obrazcov 520
Obvod obrazcov 80
Obvod, obsah rovinných útvarov 5
Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika 11
Opakovanie 21
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 6.ročníka 66
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8.ročníka 28
opakovanie učiva 1
Percentá 362
Percentá 727
Počtové výkony s prirodzenými číslami 50
Podobnosť trojuholníkov 5
Pomer.Priama a nepriama úmernosť 22
Premena jednotiek 201
Premenná 9
Príprava na monitor 32
Pytagorova veta 9
Racionálne čísla.Operácie s racionálnymi číslami 73
Riešenie ekementárnych úloh z teórie grafov 8
Riešenie konštrukčných úloh 5
Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav 49
Rovnice a nerovnice 33
Slovné úlohy 42
Stereometria 19
Stredová a osová súmernosť 6
Súhrnné opakovanie 112
Štatistika a pravdepodobnosť 8
Štvoruholníky 35
Teória čísel 36
Trojuholníky 135
UHLY 178
Úprava algebrických výrazov 30
Vektorová algebra 25
Výrazy 48
Výroky a množiny 43
Významné prvky trojuholníka 8
Základné matematické operácie 9
Základné pravidlá rysovania 7
Zhodné a podobné zobrazenia 1
Zhodnosť trojuholníkov 3
Zlomky 916
Počet otázok celkom 7039
Vyhľadávanie otázok
Vyhľadávanie podľa názvu otázky funguje najlepšie zadaním jedného slova alebo skrátenej formy slova, napr. namiesto slova "energia", použíte iba "energ"
Výsledky vyhľadávania

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk