Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Pravidlá ENGLISH TEST COMPETITION

1. Obsahom súťaže "English Test Competition" je riešenie testov a absolvovanie znalostných úrovní. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci a študenti stredných a základných škôl.

Na každej škole by mal byť riaditeľom školy určený učiteľ - koordinátor, ktorý bude styčnou osobou medzi žiakmi a organizátorom.

2. Súťaž "ETC"je obmedzená časovým limitom uvedeným v pokynoch k súťaži.

3. Súťaž "ETC" sa koná termíne uvedenom v pokynoch k súťaži.

4. Žiak / študent sa prihlási odovzdaním prihlášky koordinátorovi a zaplatením poplatku na bankový účet organizátora s uvedením ID kódu školy alebo ID-kódu učiteľa (ktorý škole pridelil organizátor) prostredníctvom koordinátora.
Školy musia uviesť číslo bankového účtu, z ktorého bude poplatok za účasť v súťaži hradený !!!
Bez uvedenia čísla bankového účtu v prihláške nebude organizátor schopný priradiť platbu konkrétnej škole.
Bez uhradenia účastníckeho poplatku nebude možné zapojiť záujemcu do súťaže.
Organizátor pridelí každej škole "ID-kód školy", ktorý škola musí uvádzať najmä v prihláške, pri platbe, v odpovedníkoch a pri akejkoľvek písomnej komunikácii s organizátorom. V prípade zanedbania tejto povinnosti organizátor nenesie nijakú zodpovednosť za vzniknuté nedorozumenia.

5. Každá otázka má svoju vlastnú bodovú hodnotu. Jej správnym riešením získa riešiteľ daný počet bodov. Testovacie otázky majú jednoznačné riešenie, pričom termíny, spôsob riešenia a odovzdávania budú uvádzané osobitne pri každom teste. V prípade, že súťažiaci rieši tlačenú formu testov, riešenia musia byť vyplnené čitateľne a spôsobom uvedeným v tlačive na vyznačenie správnych odpovedí, tzv "odpovedníku". V opačnom prípade sa súťažiaci vystavuje riziku, že jeho odpovedník bude vyhodnotený nesprávne.

6. V opodstatnených prípadoch, najmä keď koordinátor na to včas upozorní, alebo sa zadania stratia cestou k organizátorovi, môže organizátor na takéto okolnosti prihliadnuť a riešiť to individuálne podľa termínu celkovej uzávierky spracovania výsledkov. Organizátor nezasiela späť opravené testy, iba v prípade nezrovnalostí a na vyžiadanie koordinátora zašle organizátor kópiu odpovedníka.
Súťažiaci zašle alebo vyplní online odpovedník do dátumu uzávierky, uvedeného v pokynoch.

7. Správne riešenia budú zaslané koordinátorovi alebo budú zverejnené ku dňu uvedenému v pokynoch k úlohám. Súťaž vyhodnocuje organizátor. Všetci súťažiaci získavajú diplomy (certifikáty) podľa umiestnenia. O víťazovi rozhoduje dosiahnutý súčet bodov. V prípade rovnakého súčtu bodov rozhoduje dosiahnutý čas.

8. Súťažiaci môže súťaž "ETC" absolvovať buď online alebo klasickým spôsobom (viac v časti "Spôsoby absolvovania súťaže").

9. Presnejšie pokyny k spôsobu merania času, termíny odovzdania odpovedníkov, spôsob vyplňovania odpovedníkov a iné detaily organizácie súťaže dostanú koordinátori v pokynoch spolu so súťažnými zadaniami.

10. V prípade, že sa súťažiaci nemôže zúčastniť SÚŤAŽE, môže on alebo koordinátor určiť náhradníka, pretože poplatok za súťažiaceho, ktorý sa nezúčastní súťaže, sa nevracia.

11. Zoznam výhercov a jednotlivé výsledky súťažiacich a škôl budú uverejňované na webovej stránke organizátora a taktiež budú zasielané na mailovú adresu koordinátora.
 


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk